ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายอำพล สืบจันทร์ (Ampon Suebjan)
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล ภูหมื่น (Natthapon Phumuen)
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสัณห์ฤทัย อินสำราญ (Sanruthai Insamran)
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นายพิสิษฐ์ จำปางาม (Pisit Chumpangam)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นายชนะพล ชุมพลอโนมคุณ (Chanapol Chumpolanomkhun)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสร้อยสกาว หนองกูล (Soisakaw Nongkul)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลันดา ราญจำเริญ (Chalanda Radjamroen)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเปรมประภา ไยเกตุ (Premprapa Yaiket)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโยษิตา ปิ่นเพ็ชร (Yosita Pinphet)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิตา อินทปัญญา (Sasita Intapanya)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภัสสร พุทธประเสริฐสิน (Supatson Phutthaprasertsin)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัลยรัตน์ ฉุนจิตดี (Kanyarat Chunchitdee)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขวัญชนก เสริมสมบรณ์ (Kwanchanok Surmsomboon)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
อีเมล์ : sheitkwan@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววัชรี ร่วมรักษ์ (Watcharee Roemruk)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธารารัตน์ ปรุโปร่ง (Thararat Pupong)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณยุดา องอาจ (Wanyuda Ong-art)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระพันธ์ ชำนาญปืน (Weerapan Chamnanpuin)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นายกิติ พนมมา (Kiti Phanomma)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริรัตน์ ภูเดช (Sirirut Phudet)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวคัทลียา แหลงหล้า (Kattharlya Laenla)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุติมา สมอเนา (Chutima Samornau)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรนภา ดอมไธสง (Pornnapa Domthaisong)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมุกขรินทร์ แซ่โล้ว (Mookharin Saelhow)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชิตชัย ปองบุญ (Vichitchai Pongboon)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุกัญญา มิ่งจิตร (Sukanya Mingjit)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภาดา เฉลียวรัมย์ (Wipada Chliawrum)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายรุ่งโรจน์ สบายดี (Roongrot Sabaidee)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นายขจรศักดิ์ กงถัน (Khajonsak Kongthan)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเนตนภา สืบสวัสดิ์ (Nednapa Suebsawad)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนรมน นาคประสิทธิ์ (Naramon Nakprasit)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.4