ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธนาเศรษฐ์ จรุงพิราวงศ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายประหยัด นาคา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางบุษบา รัตนมุสิกกุล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัตน์ แนวจันทร์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี ชิณศรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติศักดิ์ กุลเชษฐพิพัฒน์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายฤทธิชัย พงษ์อ้อ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญชัย ประสมสิน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิต สุ่นกุล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสันติโพธิคุณ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการวินัย ขันติธัมโม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพฤทธิ์ ผ่องอำไพ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชาติ วิเศษ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชุน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางจันมอญ วังมะนาว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ พันธุ์พืช
ตำแหน่ง : คณะกรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้บริหารสถานศึกษา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประทุมพร คำวัน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ตัวแทนจาก : สถานศึกษา
เบอร์โทร :