ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกฤษณา ไพศาลนิชากร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศิริพร วงษ์บำหรุ
ครู คศ.3

นางวราภรณ์ ศรีสุข
ครู คศ.2

นางบุษบา รัตนมุสิกกุล
ครู คศ.2

นางสาวประทุมพร คำวัน
ครู คศ.2

นางสาวเอื้อใจ ซื่อตรง
ครู คศ.2

นายบันเทิง บุญเกิด
ครู คศ.1

Ms.Kornelie Szalay
ครูอังกฤษ

Ms.Lynnie P.Palacio
ครูคณิตศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

Mr.Romeo V.Meliton
ครูวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

Mr.Isidro B.Villaios
ครูอังกฤษ