ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกฤษณา ไพศาลนิชากร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศิริพร วงษ์บำหรุ
ครู คศ.3

นางวราภรณ์ ศรีสุข
ครู คศ.2

นางบุษบา รัตนมุสิกกุล
ครู คศ.3

นางสาวประทุมพร คำวัน
ครู คศ.2

Ms.Lynnie P.Palacio
ครูคณิตศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

Mr.Romeo V.Meliton
ครูวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

Mr.Isidro B.Villaios
ครูอังกฤษ