กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกฤษณา ไพศาลนิชากร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศิริพร วงษ์บำหรุ

นางบุษบา รัตนมุสิกกุล

นายอุดมพงษ์ รัตนก้านตรง

นางสาวจิตรา มะณีคำ

นางมุทิตา กิตติอุดมสุข

นางสาวอุไรวรรณ ประเสริฐรอด

นางสาวนภมาศ เครือแป้น

นายมีชัยวัฒน์ สิงห์กัณฑ์

นางสาวจุฑามาศ เมืองสุข

นางสาวนาฏวดี วิจิตรวงศ์

Mrs.Lynnie Paghubasan Palacio.

Mr Romeo Viado Meliton Jr.

Mr Isidro Bulado Villajos Jr.

Mr.Wendell Jade Viado Meliton