กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอัครเดช รสดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางจินตณัญญา เมตตา

นางสาวรัชฏา ต่างภาษา

นางสาวกัญญานัทฐ์ ยุทธกล้า

นายสุวิทยา นาสืบ

นางสาวดนิตา บุญทิพย์