ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอัครเดช รสดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจินตณัญญา เมตตา
ครู คศ.3

นางสาวรัชฏา ต่างภาษา
ครู คศ.3

นางรัตนา ตั้งฐิติพงศ์สกุล
ครู คศ.3

นางสาวกัญญานัทฐ์ ยุทธกล้า
ครู คศ.1

นายประกิต เจนเขา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นายสุวิทยา นาสืบ
ครูผู้ช่วย

นางสาวดนิตา บุญทิพย์
พนักงานราชการ

นางสาวกนกพร โฬารกิจทวีกุล
พนักงานราชการ