ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอัครเดช รสดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสงคราม ไชยสมบูรณ์
ครู คศ.3

นางจินตณัญญา เมตตา
ครู คศ.3

นางสาวคำกรอง พลเรียบ
ครู คศ.2

นางสาวรัชฏา ต่างภาษา
ครู คศ.3

นางรัตนา ตั้งฐิติพงศ์สกุล
ครู คศ.2

นางสาวกัญญานัทฐ์ ยุทธกล้า
ครู คศ.1

นายประกิต เจนเขา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นายสุวิทยา นาสืบ
ครูผู้ช่วย

นางสาวดนิตา บุญทิพย์
พนักงานราชการ

นางสาวกนกพร โฬารกิจทวีกุล
พนักงานราชการ