ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเอื้อมพร ใจชื้น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนรนิติ สรรคณี
พนักงานราชการ

นายอาจินต์ ปรีชา
ครูช่วยสอน