กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางเอื้อมพร ใจชื้น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายนรนิติ สรรคณี

นายอาจินต์ ปรีชา

นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้ว

นายภูเบศร สวัสดี