ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนภดล ศรีสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศุภชัย เลื่อนสุคันธ์
ครู คศ.3

นายเลียม พนมชัย
ครู คศ.3

นางสาวสมคิด นึกถึง
ครู คศ.1