กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายวินัย นาคำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางอมรรัตน์ วงษ์มิตร

นางสาวประภัสสร แก้วมูลมุข

นางชลธิชา ใจเกษม

นายภณเอกภพ ไม้กลาง

นางนพรดา วรรณโพธิ์

นางทวีรัก นาสูงเนิน