ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุพัตตรา เชยชัยภูมิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอาทิตย์ พัดขุนทด
ครู คศ.1

นางอมรรัตน์ วงษ์มิตร
ครู คศ.1

นายวรุตน์ ตันกูล
ครู คศ.1

นายกิตติพงษ์ ดีด่านค้อ
ครู คศ.1

นางสาวประภัสสร แก้วมูลมุข
ครู คศ.1

นางชลธิชา ใจเกษม
ครูผู้ช่วย

นายสัญญา จันทร์ส่อง
พนักงานราชการ