ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอมรรัตน์ วงษ์มิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวประภัสสร แก้วมูลมุข
ครู คศ.1

นางชลธิชา ใจเกษม
ครู คศ.1