กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรัตนา ตั้งฐิติพงศ์สกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางผัสพร จิตต์สวัสดิ์

นางสาวพรชัย ปิ่นเกิด

นางสาวจงจิตร วงษ์วรรณ

นางสาวศศิฌา จันสุ

นายกิจจารักษ์ ขยันงาน

นางสาวเบญจมาศ คำวงษ์

นายประกิต เจนเขา

นางสาวสุพัตรา สืบสีสุก

นางสาวธนัชชา ไชยชุน

นายประพัฒน์ ทองขาว

นางสาวสุรพีร์ วงษ์อุดม

นางสุชีรา คำภูแสน

นางสาวกนกพร โอฬารกิจทวีกุล

นายอำพล สืบจันทร์