ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางผัสพร จิตต์สวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพรชัย ปิ่นเกิด
ครู คศ.3

นางสาวจงจิตร วงษ์วรรณ
ครู คศ.3

นายกชกร โยธาทิพย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นางสาวศศิฌา จันสุ
ครู คศ.2