ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางผัสพร จิตต์สวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมพงษ์ วงษ์อุดม
ครู คศ.2

นางสาวพรชัย ปิ่นเกิด
ครู คศ.2

นางสาวจงจิตร วงษ์วรรณ
ครู คศ.3

นายกชกร โยธาทิพย์
ครู คศ.2

นางสาวศศิฌา จันสุ
ครู คศ.1

นายเอกชัย อุ่นเรือน
พนักงานราชการ