ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนันทพร สังอรดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางภัครดา อินเที่ยง
ครู คศ.3

นางฉวีวรรณ ภูผา
ครู คศ.1

นางสาวพนิดา ม่วงแดง
ครู คศ.2

นางปรียานุช จันทรักษ์
ครูผู้ช่วย