ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมานิตย์ ทองเฟื่อง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนงลักษณ์ อินทร์แก้ว
ครู คศ.3

นางประเสริฐ ปลั่งประมูล
ครู คศ.2

นางสาวธนัตติยา จาตุรนต์
ครู คศ.2

นายศึกษาศาสตร์ อาจิณกิจ
ครู คศ.1

นายกรวิษ จันทชิด
ครูผู้ช่วย