ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมานิตย์ ทองเฟื่อง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางประเสริฐ ปลั่งประมูล
ครู คศ.3

นางสาวธนัตติยา จาตุรนต์
ครู คศ.3

นายศึกษาศาสตร์ อาจิณกิจ
ครู คศ.2