กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายศึกษาศาสตร์ อาจิณกิจ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางมานิตย์ ทองเฟื่อง

นางประเสริฐ ปลั่งประมูล

นางสาววนิชา ภาสดา

นายพรเทพ สิทธิมโน

นายโชคชัย อุ่นจันทร์