ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพนธ์ วัฒนสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2498-2498
ชื่อ-นามสกุล : นายกำปั่น เครือจันทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2498-2509
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.สุมิตร ศิลารัตน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2509-2516
ชื่อ-นามสกุล : นายประยงค์ ยะหัตตะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2516-2516
ชื่อ-นามสกุล : นายสวิด เสนน้อย
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2516-2518
ชื่อ-นามสกุล : นายทองล้น เล่ห์สิงห์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2518-2519
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.สุมิตร ศิลารัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2519-2528
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม จันทโภโต
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2528-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ สมใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2540-2543
ชื่อ-นามสกุล : นายสมานจ พูลสวัสดิมงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2543-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี ชิณศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายสาระ ขุนวิไชย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2547-2551
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยโท สมชาย ดีชื่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2551-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชร วงษ์สด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2554-2557
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ พันธุ์พืช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2557-2560
ชื่อ-นามสกุล : นายพาดี ฉิมพาลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560-ปัจจุบัน