คณะผู้บริหาร

นายพาดี ฉิมพาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางปภสรฐวรรณ วานิชสุขสมบัติ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวศิริพร วีระวัฒน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธงชัย หอมเดิม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา