ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายพาดี ฉิมพาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางปภสรฐวรรณ วานิชสุขสมบัติ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอมรศักดิ์ อรรฆผลประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา