ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินครู 86
หัวข้อสอบฉบับภาษาอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 35.34 KB 185
เอกสารประกันคุณภาพ
สรุปผลการประเมินตนเองปี 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.34 KB 132
แบบเก็บข้อมูลรายคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 37.58 KB 145
แบบกรอกข้อมูล SAR ปีการศึกษา+2558 Word Document ขนาดไฟล์ 686.5 KB 145
คู่มือการประเมินตามมาตรฐานฯ
8ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 543.5 KB 138
7บทที่ 4 (การให้คะแนน)ฉบับแก้ไข 23 ส.ค.54 Word Document ขนาดไฟล์ 397.5 KB 147
6บทที่ 3 (มฐ. 13 -15) Word Document ขนาดไฟล์ 69.74 KB 131
5บทที่ 3 (มฐ. 7 - 12) Word Document ขนาดไฟล์ 216.12 KB 137
4บทที่ 3 (มฐ. 1 - 6) Word Document ขนาดไฟล์ 182.52 KB 138
3บทที่ 1 และ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 150
2คำนำ,สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 139
1ปกระดับคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 120
แบบประเมินจุดเน้น (ต.จ.น.)
แบบประเมินจุดเน้น (ต.จ.น.) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.14 MB 168
ข้อสอบ (ต.จ.น.)
ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 133
ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.26 MB 128
ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.15 MB 162
ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.24 MB 146
ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.25 MB 123
ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.15 MB 140
เอกสารงานวัดผลประเมินผล
ฟอร์มหัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 35.3 KB 225
แบบบันทึกข้อความนักเรียนขาดเรียน
แบบฟอร์มแจ้งนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 148 KB 100
แบบบันทึกข้อความนักเรียนไม่มีตัวตน Word Document ขนาดไฟล์ 253.5 KB 148
แบบบันทึกข้อความนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 39.17 KB 139
แผนงาน ปีงบประมาณ 2561
040.แบบประเมินผล และวิเคราะห์โครงการ_กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 55.95 KB 89
032.สรุปกิจกรรม ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 27.02 KB 87
031สรุปโครงการ ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 44.7 KB 92
02.บันทึกข้อความสรุปผลโครงการปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 33.7 KB 73
01.ปกรายงานโครงการปีงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 342.9 KB 77
ส่งที่ Email : plan.smp2561@gmail.com ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 11.44 KB 80
เอกสารอบรมคูปองครู
หนังสือบันทึกข้อความรายงานผลการไปประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 62
ใบติดใบเสร็จค่าลงทะเบียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 162.4 KB 63
ใบติดใบเสร็จค่าเช่าที่พัก JPEG Image ขนาดไฟล์ 163.33 KB 60
สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 177 KB 74
บันทึกส่งเบิกเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 59
บันทึกส่งใช้เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 152.5 KB 59
แผนงาน ปีงบประมาณ 2562
งบ-2000-บาท Word Document ขนาดไฟล์ 13.35 KB 63
แผนงาน ปีงบประมาณ 2563
แบบเสนอโครงการ ปีงบ 63 Word Document ขนาดไฟล์ 52.78 KB 53
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
หน้าปก ลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 326.45 KB 1
รูปภาพประกอบกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 813.36 KB 1
AAR2 Word Document ขนาดไฟล์ 66.53 KB 2
AAR1 Word Document ขนาดไฟล์ 66.51 KB 1