ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หัวข้อสอบฉบับภาษาอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 35.34 KB 74
เอกสารประกันคุณภาพ
แบบกรอกข้อมูล SAR ปีการศึกษา+2558 Word Document ขนาดไฟล์ 686.5 KB 76
แบบเก็บข้อมูลรายคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 37.58 KB 80
สรุปผลการประเมินตนเองปี 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.34 KB 38
คู่มือการประเมินตามมาตรฐานฯ
1ปกระดับคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 48
2คำนำ,สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 62
3บทที่ 1 และ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 54
4บทที่ 3 (มฐ. 1 - 6) Word Document ขนาดไฟล์ 182.52 KB 50
5บทที่ 3 (มฐ. 7 - 12) Word Document ขนาดไฟล์ 216.12 KB 46
6บทที่ 3 (มฐ. 13 -15) Word Document ขนาดไฟล์ 69.74 KB 48
7บทที่ 4 (การให้คะแนน)ฉบับแก้ไข 23 ส.ค.54 Word Document ขนาดไฟล์ 397.5 KB 63
8ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 543.5 KB 51
แบบประเมินจุดเน้น (ต.จ.น.)
แบบประเมินจุดเน้น (ต.จ.น.) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.14 MB 71
ข้อสอบ (ต.จ.น.)
ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.15 MB 54
ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.25 MB 43
ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.24 MB 50
ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.15 MB 78
ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.26 MB 41
ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 42
เอกสารงานวัดผลระเมินผล
ฟอร์มหัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 35.3 KB 135
แบบบันทึกข้อความนักเรียนขาดเรียน
แบบบันทึกข้อความนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 39.17 KB 51
แบบบันทึกข้อความนักเรียนไม่มีตัวตน Word Document ขนาดไฟล์ 253.5 KB 36
แบบฟอร์มแจ้งนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 148 KB 36
แผนงาน ปีงบประมาณ 2561
ส่งที่ Email : plan.smp2561@gmail.com ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 11.44 KB 3
แบบฟอร์มกิจกรรม ปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 7
แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 160 KB 3