ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินครู 97
หัวข้อสอบฉบับภาษาอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 35.34 KB 193
เอกสารประกันคุณภาพ
สรุปผลการประเมินตนเองปี 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.34 KB 143
แบบเก็บข้อมูลรายคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 37.58 KB 153
แบบกรอกข้อมูล SAR ปีการศึกษา+2558 Word Document ขนาดไฟล์ 686.5 KB 150
คู่มือการประเมินตามมาตรฐานฯ
8ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 543.5 KB 148
7บทที่ 4 (การให้คะแนน)ฉบับแก้ไข 23 ส.ค.54 Word Document ขนาดไฟล์ 397.5 KB 159
6บทที่ 3 (มฐ. 13 -15) Word Document ขนาดไฟล์ 69.74 KB 142
5บทที่ 3 (มฐ. 7 - 12) Word Document ขนาดไฟล์ 216.12 KB 147
4บทที่ 3 (มฐ. 1 - 6) Word Document ขนาดไฟล์ 182.52 KB 147
3บทที่ 1 และ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 160
2คำนำ,สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 151
1ปกระดับคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 129
แบบประเมินจุดเน้น (ต.จ.น.)
แบบประเมินจุดเน้น (ต.จ.น.) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.14 MB 174
ข้อสอบ (ต.จ.น.)
ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 143
ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.26 MB 136
ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.15 MB 169
ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.24 MB 152
ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.25 MB 133
ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.15 MB 145
เอกสารงานวัดผลประเมินผล
ฟอร์มหัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 35.3 KB 272
แบบบันทึกข้อความนักเรียนขาดเรียน
แบบฟอร์มแจ้งนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 148 KB 113
แบบบันทึกข้อความนักเรียนไม่มีตัวตน Word Document ขนาดไฟล์ 253.5 KB 180
แบบบันทึกข้อความนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 39.17 KB 150
แผนงาน ปีงบประมาณ 2561
040.แบบประเมินผล และวิเคราะห์โครงการ_กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 55.95 KB 101
032.สรุปกิจกรรม ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 27.02 KB 96
031สรุปโครงการ ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 44.7 KB 102
02.บันทึกข้อความสรุปผลโครงการปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 33.7 KB 82
01.ปกรายงานโครงการปีงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 342.9 KB 84
ส่งที่ Email : plan.smp2561@gmail.com ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 11.44 KB 90
เอกสารอบรมคูปองครู
หนังสือบันทึกข้อความรายงานผลการไปประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 71
ใบติดใบเสร็จค่าลงทะเบียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 162.4 KB 71
ใบติดใบเสร็จค่าเช่าที่พัก JPEG Image ขนาดไฟล์ 163.33 KB 67
สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 177 KB 86
บันทึกส่งเบิกเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 66
บันทึกส่งใช้เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 152.5 KB 69
แผนงาน ปีงบประมาณ 2562
งบ-2000-บาท Word Document ขนาดไฟล์ 13.35 KB 75
แผนงาน ปีงบประมาณ 2563
ปกโครงการกิจกรรม2563 Word Document ขนาดไฟล์ 299.08 KB 15
แบบสรุปโครงการ2563 Word Document ขนาดไฟล์ 28.81 KB 22
แบบสรุปกิจกรรม2563 Word Document ขนาดไฟล์ 28.75 KB 13
แบบประเมินโครงการกิจกรรม 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 60.22 KB 9
บันทึกรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ63 Word Document ขนาดไฟล์ 28.88 KB 12
บันทึกข้อความ ขอใช้เงินไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 70.07 KB 11
บันทึกข้อความ ขอใช้เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 68.41 KB 7
แบบเสนอโครงการ ปีงบ 63 Word Document ขนาดไฟล์ 52.78 KB 69
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
หน้าปก ลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 326.45 KB 22
รูปภาพประกอบกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 813.36 KB 15
AAR2 Word Document ขนาดไฟล์ 66.53 KB 19
AAR1 Word Document ขนาดไฟล์ 66.51 KB 22