ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินครู 111
งบ-2000-บาท Word Document ขนาดไฟล์ 13.35 KB 88
040.แบบประเมินผล และวิเคราะห์โครงการ_กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 55.95 KB 114
ส่งที่ Email : plan.smp2561@gmail.com ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 11.44 KB 103
หัวข้อสอบฉบับภาษาอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 35.34 KB 205
เอกสารประกันคุณภาพ
สรุปผลการประเมินตนเองปี 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.34 KB 155
แบบเก็บข้อมูลรายคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 37.58 KB 168
แบบกรอกข้อมูล SAR ปีการศึกษา+2558 Word Document ขนาดไฟล์ 686.5 KB 163
คู่มือการประเมินตามมาตรฐานฯ
8ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 543.5 KB 161
7บทที่ 4 (การให้คะแนน)ฉบับแก้ไข 23 ส.ค.54 Word Document ขนาดไฟล์ 397.5 KB 177
6บทที่ 3 (มฐ. 13 -15) Word Document ขนาดไฟล์ 69.74 KB 154
5บทที่ 3 (มฐ. 7 - 12) Word Document ขนาดไฟล์ 216.12 KB 157
4บทที่ 3 (มฐ. 1 - 6) Word Document ขนาดไฟล์ 182.52 KB 185
3บทที่ 1 และ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 172
2คำนำ,สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 167
1ปกระดับคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 143
แบบประเมินจุดเน้น (ต.จ.น.)
แบบประเมินจุดเน้น (ต.จ.น.) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.14 MB 190
ข้อสอบ (ต.จ.น.)
ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 160
ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.26 MB 148
ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.15 MB 182
ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.24 MB 168
ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.25 MB 146
ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.15 MB 156
เอกสารงานวัดผลประเมินผล
ฟอร์มหัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 35.3 KB 282
แบบบันทึกข้อความนักเรียนขาดเรียน
แบบฟอร์มแจ้งนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 148 KB 127
แบบบันทึกข้อความนักเรียนไม่มีตัวตน Word Document ขนาดไฟล์ 253.5 KB 198
แบบบันทึกข้อความนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 39.17 KB 175
เอกสารอบรมคูปองครู
หนังสือบันทึกข้อความรายงานผลการไปประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 83
ใบติดใบเสร็จค่าลงทะเบียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 162.4 KB 85
ใบติดใบเสร็จค่าเช่าที่พัก JPEG Image ขนาดไฟล์ 163.33 KB 78
สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 177 KB 101
บันทึกส่งเบิกเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 77
บันทึกส่งใช้เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 152.5 KB 80
แผนงาน ปีงบประมาณ 2563
ปกโครงการกิจกรรม2563 Word Document ขนาดไฟล์ 299.08 KB 28
แบบสรุปโครงการ2563 Word Document ขนาดไฟล์ 28.81 KB 34
แบบสรุปกิจกรรม2563 Word Document ขนาดไฟล์ 28.75 KB 24
แบบประเมินโครงการกิจกรรม 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 60.22 KB 23
บันทึกรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ63 Word Document ขนาดไฟล์ 28.88 KB 25
บันทึกข้อความ ขอใช้เงินไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 70.07 KB 22
บันทึกข้อความ ขอใช้เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 68.41 KB 22
แบบเสนอโครงการ ปีงบ 63 Word Document ขนาดไฟล์ 52.78 KB 83
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
หน้าปก ลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 326.45 KB 34
รูปภาพประกอบกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 813.36 KB 26
AAR2 Word Document ขนาดไฟล์ 66.53 KB 31
AAR1 Word Document ขนาดไฟล์ 66.51 KB 35
แผนงาน ปีงบประมาณ 2564
แบบเสนอโครงการ ปีงบ 64 Word Document ขนาดไฟล์ 55.24 KB 7