ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินครู 93
หัวข้อสอบฉบับภาษาอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 35.34 KB 190
เอกสารประกันคุณภาพ
สรุปผลการประเมินตนเองปี 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.34 KB 138
แบบเก็บข้อมูลรายคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 37.58 KB 150
แบบกรอกข้อมูล SAR ปีการศึกษา+2558 Word Document ขนาดไฟล์ 686.5 KB 148
คู่มือการประเมินตามมาตรฐานฯ
8ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 543.5 KB 145
7บทที่ 4 (การให้คะแนน)ฉบับแก้ไข 23 ส.ค.54 Word Document ขนาดไฟล์ 397.5 KB 153
6บทที่ 3 (มฐ. 13 -15) Word Document ขนาดไฟล์ 69.74 KB 137
5บทที่ 3 (มฐ. 7 - 12) Word Document ขนาดไฟล์ 216.12 KB 143
4บทที่ 3 (มฐ. 1 - 6) Word Document ขนาดไฟล์ 182.52 KB 144
3บทที่ 1 และ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 156
2คำนำ,สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 146
1ปกระดับคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 125
แบบประเมินจุดเน้น (ต.จ.น.)
แบบประเมินจุดเน้น (ต.จ.น.) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.14 MB 172
ข้อสอบ (ต.จ.น.)
ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 139
ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.26 MB 133
ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.15 MB 166
ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.24 MB 149
ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.25 MB 130
ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.15 MB 143
เอกสารงานวัดผลประเมินผล
ฟอร์มหัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 35.3 KB 242
แบบบันทึกข้อความนักเรียนขาดเรียน
แบบฟอร์มแจ้งนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 148 KB 109
แบบบันทึกข้อความนักเรียนไม่มีตัวตน Word Document ขนาดไฟล์ 253.5 KB 170
แบบบันทึกข้อความนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 39.17 KB 146
แผนงาน ปีงบประมาณ 2561
040.แบบประเมินผล และวิเคราะห์โครงการ_กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 55.95 KB 95
032.สรุปกิจกรรม ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 27.02 KB 93
031สรุปโครงการ ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 44.7 KB 98
02.บันทึกข้อความสรุปผลโครงการปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 33.7 KB 78
01.ปกรายงานโครงการปีงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 342.9 KB 82
ส่งที่ Email : plan.smp2561@gmail.com ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 11.44 KB 83
เอกสารอบรมคูปองครู
หนังสือบันทึกข้อความรายงานผลการไปประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 68
ใบติดใบเสร็จค่าลงทะเบียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 162.4 KB 69
ใบติดใบเสร็จค่าเช่าที่พัก JPEG Image ขนาดไฟล์ 163.33 KB 64
สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 177 KB 83
บันทึกส่งเบิกเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 63
บันทึกส่งใช้เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 152.5 KB 65
แผนงาน ปีงบประมาณ 2562
งบ-2000-บาท Word Document ขนาดไฟล์ 13.35 KB 71
แผนงาน ปีงบประมาณ 2563
ปกโครงการกิจกรรม2563 Word Document ขนาดไฟล์ 299.08 KB 4
แบบสรุปโครงการ2563 Word Document ขนาดไฟล์ 28.81 KB 6
แบบสรุปกิจกรรม2563 Word Document ขนาดไฟล์ 28.75 KB 1
แบบประเมินโครงการกิจกรรม 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 60.22 KB 2
บันทึกรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ63 Word Document ขนาดไฟล์ 28.88 KB 2
บันทึกข้อความ ขอใช้เงินไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 70.07 KB 3
บันทึกข้อความ ขอใช้เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 68.41 KB 2
แบบเสนอโครงการ ปีงบ 63 Word Document ขนาดไฟล์ 52.78 KB 63
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
หน้าปก ลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 326.45 KB 19
รูปภาพประกอบกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 813.36 KB 13
AAR2 Word Document ขนาดไฟล์ 66.53 KB 13
AAR1 Word Document ขนาดไฟล์ 66.51 KB 17