ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศรีมหาโพธิ ปีการศึกษา 2564

ชั้น

จำนวนนักเรียน

รวม

ห้องเรียน

ชาย

หญิง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

147

128

275

8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

144

141

285

7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

109

114

223

7

รวม ม.ต้น

400

383

783

22

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

76

138

214

6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

56

108

164

5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

43

90

133

5

รวม ม.ปลาย

175

336

511

16

รวมทั้งหมด

575

719

1,294

38


หมายเหตุ ข้อมูล ณ 24 มิถุนายน 2564