ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศรีมหาโพธิ ปีการศึกษา 2560

ชั้น

จำนวนนักเรียน

รวม

ห้องเรียน

ชาย

หญิง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

116

118

234

6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

102

98

200

6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

116

112

228

6

รวม ม.ต้น

334

328

662

18

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

62

112

174

5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

62

112

174

5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

52

100

152

5

รวม ม.ปลาย

176

324

500

15

รวมทั้งหมด

510

652

1,162

33


หมายเหตุ ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560