ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม เดือนมิถุนายน

ว/ด/ป

กิจกรรม/งาน

ผู้ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

2-มิ.ย.-58

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกธนาคารโรงเรียน

คณะกรรมการธนาคาร

ครูประภัสสร

11-มิ.ย.-58

วันไหว้ครู

ครู/นักเรียน

ครูกิตติพงษ์

15 มิ.ย. - 11 ส.ค. 58

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อและวอลเลย์บอลนักเรียน

นักเรียนที่สนใจ

ครูสุทธิชัย

ครูสมคิดและคณะ

21-มิ.ย.-58

ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย

ครูทุกคน

ครูศิริพร

26-มิ.ย.-58

วันสุนทรภู่

นักเรียนทุกคน

ครูกลุ่มฯภาษาไทย

ปฏิทินกิจกรรม เดือนกรกฎาคม

ว/ด/ป

กิจกรรม/งาน

ผู้ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

ก.ค.-58

แข่งขันทักษะวิชาการ MEP

ครูผู้สอน MEP

บุษบา

ก.ค.-58

แจกแบบข้อมูลรายบุคคล SAR

ครูทุกคน

งานประกัน

5-6 ก.ค. 58

ค่ายวิชาการสุขศึกษา-พละศึกษา

กลุ่มสุขศึกษา

ครูนพดล

9-ก.ค.-58

วันคล้ายวันเกิดโรงเรียน

ครู/นักเรียน

ครูกิตติพงษ์

25-26 ก.ค. 58

ค่ายการงาน-ศิลปะ

กลุ่มการงาน-ศิลปะ

ครูอัครเดช/ครูเอื้อมพร

28-ก.ค.-58

ค่ายภาษาไทย

ม.1/4-5

ครูกลุ่มฯภาษาไทย

29-ก.ค.-58

วันภาษาไทยแห่งชาติ

นักเรียนทุกคน

ครูกลุ่มฯภาษาไทย

29-ก.ค.-58

ทัศนศึกษา ม.6

ครูที่ปรึกษา/นร.ม.6

ครูนรนิติ/ครูนันทพร