เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

                มาร์ช ศ..พ.

                                (เพลงมาร์ชโรงเรียนศรีมหาโพธิ พ..2548)

...งามเด่นเป็นสง่า                ศรีมหาโพธิสักการสมานฉันท์

แหล่งรวมรักสามัคคี                     เทิดศักดิ์ศรีพี่น้องกัน

ชื่นสุขสันต์ชมพู-ขาว พราวตา

...รุ่งเรืองเฟื่องฟ้าเด่น            คราได้เห็นมุ่งมาดปรารถนา

หวังเรียนรู้คู่กาย                            ด้วยจุดมุ่งหมายสมคุณค่า

ก่อศรัทธาอนาคตปรากฏไกล

โพธิ์ไสวในซุ้มเรือนแก้ว               เพริดแพร้วชมพูขาวสดใส

เรียนดี (เรียนดี)                              มีวินัย (มีวินัย)

มุ่งฝันใฝ่ยึดธรรมล้ำสิ่งดี

...ปณิธานประสานกิจ          ขออุทิศใจกายหมายศักดิ์ศรี

ร่วมสร้างสรรค์ถิ่นเกิด                  สิ่งประเสริฐพร้อมจะพลี

เทิดความดีคงมั่นนิรันดร์เทอญ