พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1.ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
2.จัดระบบการบริหาร และจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
3.พัฒนาความสามารถของผู้เรียนเต็ม ตามศักยภาพ
4.พัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อมสะอาด ร่มรื่น สวยงาม