วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
- เป็นองค์กรจัดการศึกษาที่มุ้งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ อยู่ในสังคมที่เป็นไทยได้อย่างมีความสุข
ปรัชญา
- เรียนดี มีคุณธรรม