ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนศรีมหาโพธิ ได้เปิดทำการสอนเป็นภายใน ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2498 เป็นต้นมา โดยเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมปีที่ 4 (ต่อมาเรียก ม.ศ. 1) มีนักเรียนเข้าเรียน 40 คน อาศัยโรงจีนเดิม (โรงเจ) เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ทางอำเภอได้ส่ง นายนิพนธ์ วัฒนสุวรรณ มาทำหน้าที่ครูใหญ่ และ นายวิโรจน์  ชินสร้อย มาทำหน้าที่ครูประจำชั้นเป็นการชั่วคราว

ในปลายปี 2498 ส.ท. สุวรรณ  ตั้งใจรบ  มอบที่ดินบริเวณสี่แยกบ้านโคกขวาง หมู่บ้านหนองโพรง     หมู่ที่ 9 ตำบลศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 15 ไร่ 1งาน 41 ตารางวา เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน

ต่อมาในวันที่ 27 มิถุนายน 2498 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นทางการโดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนศรีมหาโพธิ” โดยได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แบบสหศึกษา คำสั่งดังกล่าว   ได้เดินทางมาถึงโรงเรียน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2498 และจังหวัดได้แต่งตั้งให้ นายกำปั่น เครือจันทร์   ครูโรงเรียนปราจีน  “ปราจิณราษฎรอำรุง มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2498

ในปีงบประมาณ 2499 กระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) มาใช้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบใต้ถุนสูง ขนาด 11.00 x 41.00 เมตร เป็นอาคารไม้     ชั้นเดียว จำนวน 5 ห้องเรียน และในวันที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2500  ได้ย้ายนักเรียนจากโรงเจ ตลาดท่าประชุม มาเรียนที่อาคารหลังใหม่ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ต่อมาปี 2516  นายธวัช  รอดพร้อม อดีตนายอำเภอศรีมหาโพธิ ได้บริจาคที่ดินให้โรงเรียน จำนวนเนื้อที่ 6 ไร่ 40 ตารางวา นอกจากนี้ กำนันเลื่อน  มาปรีดา  อดีตกำนัน ตำบลศรีมหาโพธิ ได้บริจาคที่ดินบริเวณด้านหลังโรงเรียนปัจจุบัน จำนวน 6 ไร่เศษ และได้มีการซื้อเพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง รวมเนื้อที่ในปัจจุบันทั้งหมด  27 ไร่ 1งาน 67 ตารางวา